Сейчас 55 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Бухгалтерські курси для початківців

. Раздел Курси Бухгалтерські . Просмотров: 8170

Курси включають теорію бухгалтерського та податкового обліку.

Обсяг курсу - 48 акад./год.
Заняття 2 рази на тиждень по 4 акад. години (180 хв.).
Тривалість 1,5 місяці.

Група від 3-х до 7-ми людей.
Вартість навчання дивіться в Прайсі.
По закінченні курсу видається свідоцтво

Курс Програма підготовки на курсах Бухгалтерія для початківців

Програма підготовки на курсах Бухгалтерія для початківців

 • Ми починаємо з азів. Курси бухгалтера включають вивчення теорії бухгалтерського та податкового обліку.
 • Лекційний та практичний матеріал взаємопов'язаний між собою і дозволяє закріпити теоретичні знання на практиці.
 • Програма розрахована на новачків і виконується з використанням прикладів, вирішенням завдань та розбором конкретних ситуацій на кожному занятті.
 • Роздавальний матеріал входить у вартість навчання.

Навчальна програма
Бухгалтерія для початківців

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Предмет та метод бухобліку. Бухгалтерський баланс.
Облік. Його види та вимірювачі. Організація бухгалтерського обліку для підприємства. Організація облікової політики підприємства.
Предмет бухобліку. Об'єкти бухобліку: активи, зобов'язання, капітал, господарські операції.
Поняття бухгалтерського балансу. Побудова та зміст балансу: активів та пасивів балансу. Угруповання статей балансу та його оцінка. Рівність підсумків балансу.
2. План рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Документація у системі бухгалтерського обліку.
Поняття, побудова та застосування плану рахунків. Будова рахунків: дебет, кредит, обороти, залишок (сальдо), активні, пасивні рахунки, їхня структура.
Порядок відображення господарських операцій на рахунках. Подвійний запис, його обґрунтування та значення.
Класифікація документів. Вимога до їх утримання та оформлення. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів. Документообіг для підприємства. порядок зберігання первинних документів.
3. Облік коштів. Взаємозв'язок банківських та касових операцій. Облік касових операцій та фінансових документів. Взаєморозрахунки з підзвітними особами.
Порядок прийому та видачі готівки, оформлення касових документів. Порядок ведення касової книги та зберігання грошей у касі.
Ревізія каси та контроль за дотриманням касової дисципліни. Облік розрахунків із підзвітними особами.
Розміри та порядок відшкодування витрат на відрядження. Відображення в бухобліку операцій з каси.
4. Банківські операції. Рахунки в банку та порядок їх відкриття. Особливості обліку грошових коштів у іноземній валюті. Форми безготівкових розрахунків. Позика банку. Безготівковий розрахунок із контрагентами.
Облік операцій з розрахункового рахунку. Переоформлення та закриття рахунків.
Облік операцій на валютному рахунку. Облік розрахункових операцій. Оформлення розрахункових документів та їх види. Форми безготівкових розрахунків та способи платежів. Облік позичок банку.
Взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями.
5-6. Облік праці та заробітної плати. Кадровий облік.
Облік особового складу та використання робочого часу. склад фонду оплати праці. Форми та системи оплати праці. Порядок нарахування доплат та надбавок.
Види оплати праці. Утримання із доходів громадян. Облік зборів на пенсійне та соціальне страхування.
Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці. Врахування депонованої заробітної плати.
7. Облік товарно-матеріальних цінностей.
Поняття, класифікація виробничих запасів та їх оцінка. Облік надходження виробничих запасів.
Визначення фактичної собівартості запасів. Облік переоцінки та інвентаризації виробничих запасів. Списання запасів.
Класифікація та оцінка малоцінних та швидкозношуваних предметів.
8. Облік необоротних активів.
Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Документальне оформлення надходження та переміщення основних засобів.
Синтетичний та аналітичний учет основних засобів. Амортизація та вибуття основних засобів.
Поняття нематеріальних активів, їх класифікація, оцінка та знос.
9. Облік формування витрат та доходів діяльності підприємства. Податок на додану вартість.
Загальні принципи організації обліку витрат. Методи обліку виробничих витрат. Принципи розподілу витрат.
Сутність доходу, його визначення та оцінка. Врахування доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
Визначення та поняття ПДВ. Бухгалтерський (фінансовий) облік ПДВ.
10. Облік власного капіталу та поточні зобов'язання.
Поняття та призначення статутного капіталу. Облік пайового, додаткового, резервного та інших видів капіталу.
Облік кредиторської заборгованості.
Облік взаєморозрахунків із бюджетом.
11. Облік фінансових результатів та прибутку.
Види фінансових результатів. Розрахунок та визначення фінансового результату.
Податок на прибуток, його визначення та бухоблік.
Облік використання нерозподіленого прибутку (або покриття збитків).
12. Фінансова звітність.
Суть звітності, її види та призначення. Вимоги до звітності.
Склад та форми бухгалтерської звітності.
Порядок складання, затвердження та складання бухгалтерської звітності.

В результаті навчання ви навчитеся:

 • складати баланс;
 • чітко визначати доходи та витрати;
 • заповнювати первинні документи та регістри обліку (бланки, відомості, журнали);
 • складати та читати фінансову звітність підприємства (баланс, звіт про фінансові результати підприємства);
 • вирішувати практичні завдання для підприємств різних видів діяльності;
 • складати бухгалтерські проводки;
 • заповнювати податкову, статистичну, Фонди державного соціального страхування.

курси Перукар універсал базовий за 20 днів

Майстер-клас Курси Кондитер Виготовлення та декорування Тортів

курси бухгалтерські

Набір в групу Курси Манікюр, педикюр, нарощування нігтів