Сейчас 72 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Учебное пособие для студентов факультетов ветеринарной медицины с углубленным изучением английского языка

. Раздел Посібники . Просмотров: 7419

Пропонований посібник призначений для студентів старших курсів факультетів ветеринарної медицини і відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни "Англійська мова поглибленого вивчення". Посібник відбиває ту частину програми, у якій указується на необхідність якісно нового підходу до мовної підготовки майбутніх фахівців сільського господарства та ветеринарної медицини, а саме: підвищення мотивації професійної потреби студента стати висококваліфікованим фахівцем, з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої зарубіжної літератури за фахом.

В посібнику подані оригінальні наукові матеріали для читання описового та проблемного характеру з мікробіології, вірусології та основ тваринництва і зоогігієни, які вилучені з періодичних видань англійською мовою, енциклопедичних словників та довідників.

Посібник складається з 7 розділів, кожен з яких включає основний текст та систему вправ. Розділи мають єдину структуру. Система вправ покликана забезпечити: 1) набуття практичного досвіду самостійного читання літератури за фахом англійською мовою; 2) уміння знаходити необхідну інформацію згідно з професійними потребами; 3) контроль розуміння прочитаного; 4) запам'ятовування і часткова активізація лексичних одиниць у текстовому і концептуальному значенні; 5) уміння передати прочитану інформацію в усній або письмовій формі, в формі англо-українського чи українсько-англійського перекладу, анотації, доповіді, реферату; 7) вивчення особливостей наукового стилю англійської мови та фахової термінологічної лексики. 8) уміння вести бесіду-дискусію. Поряд з вищезазначеними завданнями, що мають вирішуватись, робота з матеріалами посібника служить також реалізації й іншої мети __ надати можливість майбутньому фахівцю ветеринарної медицини розвинути та удосконалити навичку спонтанного мовлення, яка є необхідною умовою успішної реалізації як фахового, так і громадянського статусу студента під час виробничої практики за кордоном.

Кожен розділ включає основний текст, який висвітлює проблему в цілому. Цей текст розбитий на параграфи, які пронумеровані. Це сприяє ефективному розвитку навички аналітичного читання і полегшує наступну роботу над текстом. Наступні чотири тексти дають додаткову інформацію з основної проблеми, мають передтекстові завдання і розраховані на самостійне опрацювання. Як самі тексти, так і завдання до них розглядаються як вправи. У кожнім розділі їх п'ятнадцять. До деяких найскладніших вправ, які позначені знаком (*), у кінці посібника подано ключі, які можуть бути використані студентом для самоконтролю. В кінці посібника наведена індексація фахових термінів, яка також має на меті допомогти студенту під час самостійної роботи з матеріалами. На заключному, третьому, етапі розділу студент має нагоду удосконалити свої мовленнєві навички під час підготовки рефератів та доповідей. Підсумком самостійної роботи студента є апробація опрацьованого матеріалу в аудиторній роботі дискусійного клубу. У кінці посібника наданий додатковий матеріал для індивідуального читання з метою збагачення можливостей студента підготувати більш цікаву доповідь.

Цей посібник можна також рекомендувати студентам зооінженерних факультетів, слухачам магістратури та аспірантам відповідного фаху з метою удосконалення навичок роботи з фаховою літературою в підготовці до складання магістерського та кандидатського іспитів з англійської мови.

Учебное пособие для студентов факультетов ветеринарной медицины с углубленным изучением английского языка

Для більш детального ознайомлення пропонуємо скачати і переглянути зміст, 1 розділ і список використаної літератури:

Зміст підручника

Перший розділ

Список літератури